Навчальні потреби жінок в Україні: аналітичний звіт дослідження\

The Women's Learning Needs in Ukraine: analytic report of the research

Олена Лазоренко, Ніна Чала, Ольга Гомілко, Алла Кожина

Авторки

Олена Олександрівна Лазоренко (відповідальний редактор)
(Lazorenko, Olena)
Ольга Євгенівна Гомілко
(Gomilko, Olga)
Ніна Дмитрівна Чала
(Chala, Nina)
Алла Василівна Кожина
(Kozhyna, Alla)

Анотація

У Звіті подається аналіз навчальних і сервісних потреб жінок в Україні з  цільових груп проекту, а також опис бар’єрів їхнього доступу до навчання і освіти дорослих (НОД). Окремий розділ враховує рекомендації та  особливості  ситуації в сфері НОД під впливом пандемії коронавірусу в Україні і світі. Звіт підготовлений за результатами власних якісних досліджень, замовленого  загальнонаціонального  соціологічного  дослідження у ракурсі НОД, аналізу урядових документів і державної статистики, значного масиву міжнародних даних. За структурою Звіт складається з 4 блоків: сучасний стан користування послугами НОД жінками; актуальні для сучасного світу та ринку праці навички та знання; бар’єри доступу і форми підтримки для НОД.

 

Основна цільова аудиторія брошури – надавачі послуг навчання і освітніх дорослих, розробники освітньої політики на національному і місцевому рівнях в Україні. Публікація стане також у нагоді зацікавленим представникам громадянського суспільства, освітніх і дослідницьких закладів та всім тим, хто цікавиться даною темою.


Підготовка та онлайн публікація аналітичного звіту здійснена у рамках проекту «Аналіз навчальних потреб жінок в Україні» (Project «Women Learning Needs Analysis in Ukraine»), проведеного ГО «Жіноча Професійна Ліга» за підтримки CIVICUS Solidarity Fund.

Зміст ​

Як цитувати

Навчальні потреби жінок в Україні: аналітичний звіт дослідження / Лазоренко О.О., Чала Н.Д., Гомілко О.Є., Кожина А.В. Київ: Видавництво «Наукова думка», 2020. 102 с. електрон. версія брошури. URL:https://communitylpw.wixsite.com/publish

ISBN 978-966-00-1782-5 (online)

The Women's Learning Needs in Ukraine: analytic report of the research (in Ukrainian)

Authors: Dr. Olena Lazorenko (Editor-in-Chief), Prof. Nina Chala, Prof.Olga Gomilko, Dr. Alla Kozhyna

Abstract

The Report in Ukrainian with Executive Summary in English provides an analysis of the learning and service needs of women in Ukraine from the target groups of the project, as well as a description of barriers to their access to adult learning and education (ALE). A separate section takes into account the recommendations and features of the situation in the field of ALE under the influence of the COVID-19 pandemic in Ukraine and the world. The Report is prepared based on the results of our own qualitative research, a nationwide sociological survey commissioned in the perspective of ALE, analysis of government documents and state statistics, a significant array of international data. The structure of the Report consists of 4 blocks: the current state of art of ALE services by women; skills and knowledge relevant to the modern world and labor market; access barriers and forms of support for ALE in the country.

 

The main target audience of the brochure are the providers of adult learning services, policy makers at the national and local levels in Ukraine. The publication will also be useful for interested representatives of civil society, educational and research institutions and all those who are interested in this topic.

The analytical report was prepared and published online within the framework of the Women`s Learning Needs Analysis in Ukraine project, conducted by the NGO “League of Professional Women” with the support of the CIVICUS Solidarity Fund.

How to cite this report:

The Women's Learning Needs in Ukraine: analytic report of the research. Lazorenko O.O., Chala N.D., Gomilko O.Y., Kozhyna A.V. Kyiv: Naukova dumka. 102p. 2020 (in Ukrainian). 

 

URL:https://communitylpw.wixsite.com/publish   ISBN 978-966-00-1782-5 (online).   

© 2020  by NGO "League of Professional Women" \ ГО "Жіноча Професійна Ліга"

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now